Право на откажување

Почитувани клиенти, сакаме да ве информираме дека според Законот за заштита
на потрошувачите (Службен весник на Р. Македонија br 38/04), купувањата преку
нашата продажна веб-страница flex-cleaner.mk се сметаат за продажба на
далечина.
Законот за продажба на далечина го воспоставува правото на купувачот, кој се
смета за потрошувач (физичко лице кое купува производ за да ги задоволи
неговите индивидуални потреби, а не за вршење професионални активности), да
се повлече од договорот во рок од 14 дена од денот производот е доставен. При
повлекување, купувачот може, но не мора, да ги наведе причините за
повлекување.
Во случај на повлекување од договорот, потрошувачот има право на наплата или
размена за друг производ. Цената му се враќа на купувачот по приемот на
производот, и откако ќе се утврди дека производот е неоштетен и исправен.
Купувачот е должен да го врати производот без одлагање, и најдоцна во рок од 14
дена од денот кога го испратил образецот за повлекување. По истекот на 14 дена
од денот кога го испратил повлекувањето, производот повеќе не може да се
врати.
При враќање на стоката, задолжително е да се вратат во правилна и
неискористена состојба и првично неоштетена амбалажа, при што сметката за
достава на фактура што купувачот претходно ја добил со нарачката мора да биде
приложена.
По приемот на производот, ќе се утврди дали производот е точен и неоштетен.
Клиентот е одговорен за дефекти или оштетувања на производот кои се резултат
на несоодветно ракување со производот, т.е. купувачот е единствено одговорен за
нарушената вредност на производот што произлегува како резултат на ракување
со стоката на начин што не е соодветен, односно го надминува она што е
неопходно за да се утврди неговата природа, карактеристики и функционалност.
Доколку се утврди дека настанал дефект или оштетување на производот по вина
на купувачот, враќањето на цената ќе биде одбиено и производот ќе му биде
вратен на негова адреса.
Трговецот е должен да го врати на потрошувачот без одлагање износот што го
платил потрошувачот според договорот, и најдоцна во рок од 14 дена од денот на
приемот на изјавата за повлекување, и по приемот на производот.
Трошоците за враќање на стоката и парите се на товар на купувачот, освен во
случаи кога купувачот добива неисправна или неточна ставка.

Shopping cart
There are no products in the cart!
0